Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Her biri konularında uzman Avukat ve Göç Danışmanı kadromuz ile Türkiye’nin tüm illerinde,  Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması hususunda hizmet vermekteyiz.

 

Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Yabancı uyruklu kişilerin genellikle yanılgıya düştükleri konulardan bir tanesi de Evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığının kazanılması hususudur. Bu konudaki genel kanı evlilik işleminin gerçekleşmesinin ardından yabancıya hemen Türk Vatandaşlığının verilmesi yönündedir fakat yabancı uyruklu kişilerin Türk Vatandaşlığı kazanabilmesi için en az üç (3) yıl evliliklerini devam ettirmeleri ve yabancının 3 yıl boyunca aralıksız olarak, aile birliğini gösteren, Göç İdarelerince hazırlanmış aile ikametine sahip olması gerekmektedir. Üç (3) yılın sonunda Türk Vatandaşı ile evliliği devam eden yabancılar Türk Vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihinden sonra Türk Vatandaşı eşin ölümü sebebiyle aile birliğinin sona ermesi halinde yabancı Türk Vatandaşı olma hakkını muhafaza eder.

Ön İnceleme ve Araştırma sonucunda;

 • Bir Türk vatandaşı ile üç yıldan beri evli olmadığı,
 • Evliliğin boşanma veya ölüm gibi nedenlerle son bulduğu,
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılandığı veya hükümlü ya da tutuklu olduğu,
 • İstenen belgeleri ibraz edemediği

Anlaşılırsa başvuru yetkili makamlarca kabul edilmez.

Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

 • İsteği belirten form dilekçe (VAT-6),
 • Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği,
 • Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 • Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği,
 • Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39’ncu maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

Başvurunun Yapılmasını Takip Eden Süreçte Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu Tarafından Yürütülen İnceleme Kapsamında;

 

 • Evliliğe ait ortak bir yerleşim yerinin bulunup bulunmadığı,
 • Eşler arasında evlilikten doğan sorumlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 • Eşlerin evlilikten önce karşılaşıp karşılaşmadıkları,
 • Eşlerin isim, adres, vatandaşlık, meslek, iş gibi kişisel bilgileriyle ilgili detayları bilip bilmedikleri, birbirlerini ilgilendiren diğer önemli konular hakkında yanılıp yanılmadıkları,
 • Eşlerin tam olarak anlaşabildikleri bir dili anlaşılır bir şekilde konuşup konuşmadıkları,
 • Eşlerden birinin önceki evliliklerinde anlaşmalı evlilik veya ikamet düzensizliklerinin olup olmadığı,
 • Evliliğin menfaat karşılığı yapılmış anlaşmalı bir evlilik olup olmadığı, Tespit edilir, evlilikten ortak çocuk bulunuyorsa, vatandaşlığın kazanılmasında bu durum lehte değerlendirilir ve tespit sonucunda oluşan kanaat Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına İlişkin Mülakat Formuna (VAT-E) yazılır ve yabancı hakkında İl Emniyet Müdürlüğünden soruşturma istenir.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturma kapsamında;

 • Aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı,
 • Evlilik birliği ile bağdaşmayan davranışlardan; fuhuş yapmak, fuhuşa aracılık etmek veya kadın ticareti yapmak gibi faaliyette bulunup bulunmadığı,
 • Türk vatandaşlığını kazanmasında milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin olup olmadığı,

Hususları araştırılarak oluşan kanaat soruşturma formuna açık bir şekilde yazılır ve araştırma ve soruşturmaya ilişkin tutanaklar forma eklenir. Soruşturması tamamlanan yabancının dosyası İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne iade edilir ve dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. Yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yabancı hakkında yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin birinci ve ikinci derece yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak araştırma ve soruşturma işlemine devam edilir.

bekirbahadirEvlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması